Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

partner muzeum gorlicach

Celem Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, etnografii, architektury i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

Jednym z głównych założeń projektu jest szeroko rozumiana dostępność oferty kulturalnej. Nacisk w projekcie położony jest m.in. na zwiększenie dostępności infrastrukturalnej obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Jednym z działań jest realizacja edukacyjnego park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim w części niezagospodarowanej skansenu, w tym wykonanie wewnętrznych ścieżek komunikacyjnych z różnymi naturalnymi podłożami, bramy wejściowej wraz z ogrodzeniem, ekspozycji wraz z eksponatami oraz zagospodarowanie terenu poprzez lokalizację urządzeń i elementów edukacyjnych oraz zieleni. Kolejnym działaniem jest realizacja wystawy „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” w translokowanej stodole, która swej formule i odbiorze dostosowana będzie do potrzeb różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zostaną wykonane: instalacje elektryczne, monitoring CCTV, audiodeskrypcja oraz tablice informacyjne.

Muzeum realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie problematyki objętej działalnością Muzeum
 2. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla badań naukowych
 3. Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów
 4. Zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów
 5. Systematyczne uzupełnianie zbiorów
 6. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend
 7. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych
 8. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji
 9. Organizowanie wystaw stałych i czasowych
 10. Organizowanie akcji edukacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych w zakresie problematyki objętej działalnością Muzeum
 11. Prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum
 12. Publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności
 13. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę
 14. współpracę z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami.

Powstają stroje ludowe do wystawy “Pogórzanie i Sąsiedzi” w ramach projektu