Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

partner muzeum okregowe nowym saczu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego. Od 1999r. organizatorem sprawującym bezpośredni nadzór nad Muzeum jest Zarząd Woj. Małopolskiego, ogólny nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako skansen regionalny prezentuje zabytki drewnianej architektury wiejskiej przeniesione z terenu historycznej Sądecczyzny, chroniąc i upowszechniając kulturę ludową regionu z uwzględnieniem jej zróżnicowania etnicznego, etnograficznego, społecznego i majątkowego. Zgromadzone obiekty spełniają rolę magazynów eksponatów etnograficznych, służą organizacji form czasu wolnego oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej z zakresu budownictwa, rzemiosła, zajęć domowych i gospodarskich, obrzędowości, folkloru i sztuki ludowej. Są zapleczem działalności naukowej, badawczej i dokumentacyjnej oraz działań wystawienniczych/ artystycznych

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest Partnerem projektu „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”

Projekt w części realizowanej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu obejmuje trzy lokalizacje:
1. Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
2. Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, ul. Łemkowska 37, 34-460 Szczawnica
3. Muzeum im. Nikifora, ul. Bulwary Dietla 19, 33-380 Krynica-Zdrój

Okres realizacji projektu:
2018-2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 3.176.919,31 €
Wartość projektu (w części dotyczącej Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu): 526.624,11 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Wykonanie ogrodu edukacyjno-sensorycznego w Miasteczku Galicyjskim, w zakresie: zagospodarowania terenu: elementy małej architektury, elementy edukacyjno-sensoryczne, urządzenia zabawowe, wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
2. Modernizacja obiektu w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej w zakresie: adaptacji budynku garażowego na magazyn studyjny, z zapleczem przystosowanym do osób ze specjalnymi potrzebami, zakupu wyposażenia magazynowego, stworzenie ogrodu edukacyjno-sensorycznego wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju w zakresie: remont zabytkowej elewacji z budową dojścia do obiektu i podjazdem dla osób ze specjalnymi potrzebami, adaptacja wnętrza dla nowej aranżacji wystawy.

Ogród edukacyjno-sensoryczny, Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

W ramach Projektu na terenie Miasteczka Galicyjskiego, za Dworkiem Szlacheckim w Łososiny Dolnej na terenie łatwo dostępnym dla dzieci, osób z dysfunkcjami wzroku lub motoryki, stworzono ogród edukacyjno – sensoryczny.

Ogród został wyposażony w elementy do zabaw zręcznościowo-ruchowych oraz terapeutycznych tj. huśtawki wiszące typu bocianie gniazdo idealnie sprawdzające się podczas zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju prawidłowej koordynacji ruchowo – wzrokowej, piaskownicę, kładkę drewnianą ze szczebelkami, most z siatki, bujak, pieńki do skakania (wysokość 20-50 cm). Wszystkie te elementy zostały skomponowane z 4 obiektami-domkami (mini-zagrodami wiejskimi) zaprojektowanymi indywidualnie, których forma, detale zdobnicze i kolorystyka odpowiadają czterem grupom etnograficznym prezentowanym w sądeckim skansenie.

Dodatkowo oprócz elementów edukacyjnych w ogrodzie wydzielone zostały strefy:
– zapachowa – na tym obszarze rośliny zostały dobrane w taki sposób, aby natężenie zapachów było intensywniejsze
– dotykowa – w ogrodzie dzieci mogą chodzić po ścieżce sensorycznej zrobionej z różnorodnych materiałów: szyszek, kory, żwirku i piasku
– smakowa – na tym obszarze posadzone zostały krzewy i drzewa owocowe, dzięki czemu najpełniej możemy zaobserwować roczną wegetację roślin

Ogród edukacyjno-sensoryczny jest parkiem przystosowanym nie tylko do odpoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim do celów terapeutycznych, socjalizujących i edukacyjnych dla osób niewidomych, jak i osób z zaburzeniami psychofizycznymi czy z upośledzeniem umysłowym. Jest tak zaprojektowany, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż zwykle. Poza funkcją spacerowo-rekreacyjną spełnia także funkcje terapii oraz nauki dla osób niepełnosprawnych i dzieci.

Modernizacja obiektu w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej, ogród sensoryczno-edukacyjny

Przedsięwzięcie obejmowało adaptację dawnego budynku garażowego w Szlachtowej na magazyn studyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz parking i ogród edukacyjno – sensoryczny.

Pomieszczenia studyjne udostępnione dla zwiedzających, będą wykorzystane do celów edukacyjno-wystawienniczych w których realizowane będą programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Będzie to nowa forma udostępniania bogatych zbiorów pomyślana tak by zwiedzający mogli podczas studyjnych wizyt z bliska zapoznać się z kolekcją muzeum.

W magazynie studyjnym eksponaty są prezentowane w 4 głównych tematach: strój ludowy (gdzie widoczne są silne wpływy słowackie), tkactwo, sztuka (sztuka sakralna, sztuka ludowa – malarstwo, rzeźba), sprzęt domowy. Dodatkowo magazyn studyjny pełni funkcję zaplecza socjalnego (portiernia, WC w tym WC dla osób niepełnosprawnych i dla matek z dzieckiem). Elementem zrealizowanym w ramach tego przedsięwzięcia jest parking, który stanowi integralną część całego obiektu, trwale z nim powiązany funkcjonalnie. Obecność parkingu w dużej mierze zwiększył dostępność do znajdujących się tam obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi a także wycieczek zorganizowanych. Poza standardową funkcją parkingu będzie on wykorzystywany również jako miejsce do realizacji imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży.

W ramach zadania powstał również ogród edukacyjno-sensoryczny zlokalizowany w otoczeniu Muzeum Pienińskiego, który został wkomponowany w środowisko naturalne, tak aby w pełni wykorzystać walory regionu tj. ukształtowanie terenu, sąsiedztwo lasów oraz specyficzny mikroklimat, który sprzyja regeneracji psychofizycznej organizmu.

Ogród został wyposażony w elementy zabawowo – edukacyjne oraz tablice informacyjne. Wykorzystywany będzie podczas zajęć edukacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Spot filmowy

Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju

Projekt obejmował modernizację obiektu dziedzictwa kulturowego polegającą na remoncie konserwatorskim zabytkowego budynku Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wykonany remont obiektu i remont elewacji zabytkowego budynku „Romanówka“, zmiana aranżacji pomieszczeń wystawienniczych oraz budowa dojścia do budynku od strony podwórza z uwzględnieniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami to działania mające na celu ochronę obiektu architektury drewnianej, nadanie funkcji sensorycznej aranżowanym pomieszczeniom oraz zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Remont konserwatorski budynku Muzeum Nikifora miał na celu ochronę zabytkowej, typowej dla XIX-wiecznych uzdrowisk, drewnianej willi „Romanówka” znajdującej się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Aranżacja pomieszczeń oraz wystawa została tak pomyślana, aby umożliwić zwiedzającym jak najlepsze poznanie życia i twórczości jednego z najsłynniejszych na świecie malarzy z kręgu malarstwa intuicyjnego – Nikifora. W projekcie uwzględniono działania edukacyjne traktujące o postaci i twórczości Nikifora na tle potencjału kulturowego i turystycznego Krynicy.

MNS Muzeum PienińskieMNS Muzeum Nikifora MNS Miasteczko Galicyjskie