O projekcie

MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest liderem projektu pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu:
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Partnerzy projektu:

  • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – Partner wiodący http://www.muzeum.gorlice.pl/
  • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/
  • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/
  • Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/
  • Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/
  • Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/
  • Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/
  • Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/
interreg

Park Edukacyjny w Skansenie Wsi Podgórzańskiej w SzymbarkuOpis projektu:
Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.
W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki kulturowej oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego, zniesiono także wiele barier i ograniczeń. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania w obszarze muzealnictwa i wystawiennictwa na polsko-słowackim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niedostateczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz potencjału współpracy instytucji muzealnych i społeczności na obszarze objętym programem.Wciąż w wielu zakresach brakuje ciągłej transgranicznej komunikacji i współpracy. Problemem jest także niewystarczająca liczba instytucji muzealnych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa Polski i Słowacji na obszarze objętym wsparciem, które ściśle z sobą współpracują. Kolejnym problemem jest niewystarczająca dostępność fizyczna, programowa i technologiczna do obiektów objętych Projektem, administrowanych przez muzea (w tym muzea typu skansenowskiego), a także otoczenia budynków z wolną, dotychczas niezabudowaną przestrzenią. Ograniczenie dostępności w sposób szczególny dotyka grupy i indywidualne osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy poprzez utworzenie trwałej współpracy transgranicznej w obrębie ochrony, promocji oraz udostępniania obiektów dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Utworzenie sieci wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-słowackim pograniczu oraz udostępni ofertę programową nowym odbiorcom. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i cele szczegółowe Programu, w tym na zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Okres realizacji projektu:
2018-2021

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spot filmowy

Materiały audiowizualne:

Prezentacja multimedialna dotycząca projektu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YWBYmfUzrd8&feature=youtu.be

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/muzea-z-pogranicza-polskoslowackiego-czeka-prawdziwa-rewolucja.

Aplikacje mobilne do pobrania

Aplikacja „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS

Aplikacja mobilna jest dedykowanym narzędziem umożliwiającym samodzielne zwiedzanie, wykorzystujące technologię GPS, beacon oraz sieć Wi-Fi. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających z niepełnosprawnościami (w szczególności w odniesieniu do osób niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących), a także odbiorców indywidualnych, rodzin z dziećmi. Do skorzystania z niej wystarcza smartfon lub tablet. Dzięki niej można w przystępny i łatwy sposób zwiedzać samodzielnie.

Do wyboru użytkownik ma następujące ścieżki zwiedzania:
– ścieżka dla zwiedzających indywidualnych (w języku polskim, angielskim, słowackim)
– ścieżka rodzinna (w języku polskim)
– dla osób z dysfunkcją wzroku – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie metodą audiodeskrypcji (w języku polskim)
– dla osób z dysfunkcją słuchu – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie w Polskim Języku Migowym

Aplikacja do bezpłatnego pobrania w sklepach internetowych Google Play i AppStore.

Kod QR aplikacji do zeskanowania:

Zeskanuj kod QR lub wpisz nazwę aplikacji