Liptovské múzeum v Ružomberku

partner liptovskie muzeum

Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020:

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2020.

 

Názov projektu: Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych
instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí

 

Výstupy projektu:

Cieľom tohto projektu je priblížiť zaujímavosti múzeí pohraničia návštevníkom so špeciálnymi potrebami a so špeciálnym postihnutím. Jednotliví partneri vybudujú vo svojich zariadeniach senzorické záhrady resp. objekty určené pre osoby so špeciálnym postihnutím, či už s rôznou formou zrakového alebo sluchového postihu, autizmus, formy mentálnych porúch a podobne.

V rámci Liptovského múzea sa vytvorí oddychovo relaxačná zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Projekt rieši vybudovanie náučného chodníka – „kyslíkovej dráhy“ a oddychovej zóny v okolí jestvujúceho jazera. Projekt zohľadňuje cieľovú skupinu návštevníkov – osoby so špeciálnymi potrebami.

K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:

  • úprava okolia a zelene, výstavba senzorických chodníkov, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie
  • výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie
  • výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Tatier a tatranskej prírody.

 

Partneri projektu:
Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice (vedúci partner)
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Obdobie realizácie: 2018 – 2020
Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 2 929 647,01 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 233 782,53 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

Expozície Liptovského múzea v Ružomberku
Expozície a pracoviská Liptovského múzea v Ružomberku:

• Liptovské múzeum v Ružomberku
• Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš
• Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
• Múzeum liptovskej dediny Pribylina
• Hrad Likava
• Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok
• Roľnícky dom a dvor Vlkolínec
• Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová – Kút
• Banícky dom Vyšná Boca
• Múzeum baníctva a hutníctva Maša – Liptovský Hrádok

Oddychovo-relaxačnej zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline

V rámci realizácie projektu ide vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. V rámci tejto stavby sú naplánované: výstavba prírodného a náučného chodníka – “kyslíkovej dráhy” a oddychovej zóny v blízkosti existujúceho jazera. Navrhnuté riešenie predpokladá prepojenie skanzenu s konečnou stanicou – depom úzkorozchodnej železničky. V projekte sú zohľadnené požiadavky cieľovej skupiny, čiže osôb so špeciálnymi potrebami.
K rozsahu projektu patria:
-úprava okolia a zelene, výstavba prechádzkových chodníkov, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie
-výstavba a rekonštrukcia chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie
-výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Tatier a tatranskej prírody.

Fotografie z realizácie stavby v Pribyline

expozicie liptovskeho muzea liptov