Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

mdk logo

Miejski Dom Kultury [Mestský dom kultúry] v Czechowiciach-Dziedziciach realizuje projekt
s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014-2020, 1. prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Názov  projektu:

Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí 

Partneri projektu:

Vedúci partner – žiadateľ

Múzeum kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov v Gorliciach http://www.muzeum.gorlice.pl

(P 1) Obvodné múzeum v Nowom Sączi http://muzeum.sacz.pl/

(P 2) Múzeum – Nadwiślańsky etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec http://mnpe.pl/

(P 3) Mestský dom kultúry v Czechowiciach-Dziedziciach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/

(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/

(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/

(P 6) Múzeum – Oravský etnografický park v Zubrzyci Górnej http://www.orawa.eu/

(P 7) Tatranské múzeum dra Tytusa Chałubińského v Zakopanom http://muzeumtatrzanskie.pl/

 

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana, posilnenie a rozvoj hmotného a nehmotného prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj efektívne a trvalo udržateľné využitie dedičstva za účelom zvýšenia úrovne atraktivity poľsko-slovenského pohraničia.

 

Opis projektu v časti týkajúcej sa Mestského domu kultúry v Czechowiciach-Dziedziciach:

V rámci projektu „Otvorené múzea…” MDK realizuje tri úlohy zadania. Prvou je navrhnutá so zohľadnením historických kontextov rozvoja mesta náučno-zmyslová záhrada. Druhou – vytvorenie internetovej stránky prispôsobenej potrebám osôb s postihnutím, ktorá bude zdrojom informácií o meste, regióne a realizovanom projekte. Bude dodávateľsky objednaná aplikácia –multimediálny systém s audiokomentárom, moderný nástroj fungujúci na mobilných zariadeniach a v internetovej sieti. Táto aplikácia umožní poskytnúť používateľovi informácie o objekte a priestore, ktorý bude individuálne navštevovať. Aplikácia bude plniť úlohu sprievodcu a uľahčí prehliadku objektu na mieste, a súčasne bude lákať k virtuálnej prehliadke na mobilnom zariadení alebo prostredníctvom internetových stránok expozícií všetkých projektových partnerov. Tretia úloha spočíva v rekonštrukcii Regionálnej izby a vytvorení modernej výstavy vyhovujúcej súčasným štandardom vystavovania zhromaždených fondov.

 

Obdobie realizácie projektu:

2018-2020

 

Hodnota projektu:

Celková hodnota projektu 3 176 919,31 EUR

Hodnota projektu (v časti realizovanej Mestským domom kultúry v Domu Kultury w Czechowiciach-Dziedziciach) 144 100,70 EUR

Úroveň spolufinancovania Európskou úniou:

85% oprávnených výdavkov

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Od decembra minulého roka sa uskutočňujú práce v Regionálnej izbe, v ktorej má v rámci projektu Otvorené múzeá vzniknúť expozícia prezentujúca rozvoj priemyslu. V súčasnosti je už zdemontovaná stará výstava a ukončené sú mnohé rekonštrukčné práce, ako napríklad natieranie stien, brúsenie parkiet, rozšírenie elektrických rozvodov a montáž nových vstupných dverí. Rekonštruovaná je hlavná miestnosť a kancelária kustóda. Boli zakúpené nové výstavné vitríny. Pripravovaná je nová expozícia, ktorú budeme môcť obdivovať po oficiálnom sprevádzkovaní už v máji tohto roka počas Czechowickej noci kultúry.

 Náučno-zmyslová záhrada pri Mestskom dome kultúry – vizualizácie.