Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

mdk logo

Mestský dom kultúry v Czechowiciach-Dziedziciach vedie viacstrannú činnosť v oblasti rozvoja a osvety regionálnej, národnej a svetovej kultúry medzi obyvateľmi a návštevníkmi mesta a gminy Czechowice-Dziedzice. K základnej činnosti MDK patrí: umelecká výchova – kultúrne vzdelávanie; zhromažďovanie, dokumentovanie, tvorba, ochrana a sprístupňovanie kultúrnych statkov; tvorenie podmienok pre rozvoj regionálneho hnutia; udržiavanie miestnych tradícií a starostlivosť o kultúrne dedičstvo; šírenie poznatkov o umení; prevádzkovanie Regionálnej izby a galérie s umeleckými výstavami. V Regionálnej izbe sú zhromaždené kroje, obrazy, domáce potreby, zástavy, exponáty z oblasti techniky či etnografie a mnohé dokumenty a knihy spojené predovšetkým s daným regiónom. Najzaujímavejšími exponátmi sú: ženský tešínsky kroj, zástavy organizácií z Czechowíc- Dziedzíc, staré dokumenty a vzácne publikácie vydané v Tešínskom Sliezsku a v neposlednom rade zaujímavé exponáty hmotnej kultúry.

Mestský dom kultúry v Czechowiciach-Dziedziciach je partnerom projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

Obdobie realizácie projektu:
2018-2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu 3 176 919,31 EUR
Hodnota projektu (v časti realizovanej Mestským domom kultúry v Domu Kultury w Czechowiciach-Dziedziciach) 144 100,70 EUR

Úroveň spolufinancovania Európskou úniou:
85% oprávnených výdavkov
príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktivity realizované v rámci projektu:
1. Vytvorenie novej expozície v Regionálnej izbe, ktorá je venovaná rozvoju priemyslu v meste.
2. Úprava terénu – založenie náučno-zmyslovej záhrady.
3. Zriadenie internetovej stránky projektu obsahujúcej informácie o regióne prispôsobenej osobám so špeciálnymi potrebami.

V rámci realizácie predmetného projektu vznikli nasledujúce investície:

Zmyslová záhrada

Náučno-zmyslová záhrada nadväzuje na históriu mesta a priemyselné tradície Czechowíc-Dziedzíc, prepája kultúru a prírodu, učí hrou, integruje a spája generácie.
Nachádzajú sa v nej prvky drobnej architektúry t. j.: železničné vozne, koľaje, železničný strážny domček, záhony s rastlinami, hudobné nástroje, informačné tabule s tyflografikami. Dajú sa v  nej počuť zvuky vtákov a hmyzu a spoznávať hmatom povrchy chodníkov. Hlavnou myšlienkou zmyslových záhrad je stimulovanie rôznych zmyslov.

Regionálna izba

zechowická regionálna izba sa nachádza v Mestskom kultúrnom dome. Jej úlohou je zhromažďovanie a uchovávanie pamiatok miestnej histórie. Exponáty sú návštevníkom sprístupnené a využívajú sa na vzdelávacie účely. Projekt umožnil rekonštrukciu izby. Vznikla nová expozícia, ktorej hlavnou témou sú dejiny mesta a priemyslu so zvláštnym zreteľom na úlohu železničnej stanice Dziedzice.

Internetová stránka

Nová internetová stránka prispôsobená potrebám osôb s postihnutím obsahuje informácie o meste, regióne a o realizovanom projekte. Je ďalším krokom umožňujúcim zvýšiť prístupnosť. Bola vytvorená aj aplikácia – multimediálny systém s audiokomentárom. Tento moderný nástroj je určený pre mobilné zariadenia. Aplikácia poskytuje návštevníkovi informácie o objekte a priestore, ktoré by návštevník nezískal bez jej pomoci počas individuálnej prehliadky. Tento nástroj slúži ako sprievodca uľahčujúci prehliadku objektu na mieste a zároveň umožňuje absolvovať virtuálnu prehliadku expozícií všetkých projektových partnerov na mobilných zariadeniach.

Filmový spot

Mobilné aplikácie

Naskenujte QR kód alebo zadajte názov mobilnej aplikácie

Czechowicka Skarbnica

Vytvorenie novej expozície v Regionálnej izbe v Czechowiciach-Dziedziciach.

Od decembra minulého roka sa uskutočňujú práce v Regionálnej izbe, v ktorej má v rámci projektu Otvorené múzeá vzniknúť expozícia prezentujúca rozvoj priemyslu. V súčasnosti je už zdemontovaná stará výstava a ukončené sú mnohé rekonštrukčné práce, ako napríklad natieranie stien, brúsenie parkiet, rozšírenie elektrických rozvodov a montáž nových vstupných dverí. Rekonštruovaná je hlavná miestnosť a kancelária kustóda. Boli zakúpené nové výstavné vitríny. Pripravovaná je nová expozícia, ktorú budeme môcť obdivovať po oficiálnom sprevádzkovaní.

V Regionálnej izbe v Czechowiciach-Dziedziciach naďalej pokračujú práce spojené s tvorbou novej muzeálnej expozície. Sprievodnou myšlienkou expozície je história mesta a gminy Czechowice-Dziedzice a dejiny priemyslu so špeciálnym zohľadnením úlohy železničnej stanice v Dziedziciach.
V súčasnosti je už pripravená časť venovaná kostolu sv. Kataríny, ktorý je najstarší v Czechowiciach a nachádzajú sa v ňom o. i. dvere zo smrekovca, pochádzajúce z dreveného kostola zo 16. storočia, srdce zvonu, ktorý Nemci rekvirovali počas 2. svetovej vojny, ale samotné srdce sa zázračne zachovalo, prvky vybavenia sakristie, plastiky Zmŕtvychvstalého Krista (z 18. storočia) a sv. Jána Nepomuckého (zo začiatku 20. storočia).
Vedľa expozície venovanej kostolu sv. Kataríny sú umiestnené obrazy autora Mariana Okońského (maliara z Czechowíc-Dziedzíc) prezentujúce najdávnejšie dejiny nášho mesta.
Pripravená je aj vitrína venovaná prvému čestnému občanovi mesta Czechowice-Dziedzice, mjr. Ludwikovi Maciejovi. V zbierkach sa nachádzajú jeho vyznamenania z vojenskej kampane v roku 1939, za vojnu vo Francúzsku, anglické a americké vyznamenania a tiež uniforma RAF, dve čiapky a nášivky „POLAND“. K zaujímavostiam patria predmety ako predvojnová čiapka – lodička, ktorú nosil na letisku v Krakove, modlitebná knižka, odznak, medaila a diplomy, v ktorých je uvedené, že mu bol udelený titul čestného občana nášho mesta.
Na výstave je tiež prezentovaná originálna uniforma tankistu z Obrnenej divízie gen. Maczka.
Okrem toho sú v izbe umiestnené dve figuríny, na ktorých sú prezentované pôvodné ženské tešínske kroje a vedľa nich sa nachádza kolovrátok z 19. storočia. Vyhotovené boli aj dve vitríny, ktoré obsahujú tlačoviny Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic (Združenia priateľov Czechowíc-Dziedzíc), prezentujúce dejiny mesta a gminy Czechowice Dziedzice (doteraz boli vydané 61 knižných publikácií).

 

Naďalej prebehajú práce spojené s prípravou novej expozície v Regionálnej izbe v Czechowiciach-Dziedziciach, ktorá vzniká v rámci projektu „Otvorené múzeá“. Vyhotovená bola vitrína na zástavy, v ktorej sú umiestnené unikátne zástavy spojené s dejinami mesta. Najzaujímavejšie sú: zástava oddelenia Macierzy Szkolnej [Školskej matice] z obce Żebracza z obdobia pred 2. svetovou vojnou, zástava Morskej ligy zo 30. rokov 20. storočia a zástava športového klubu Stal [Oceľ] Czechowice.
Momentálne prebieha príprava tematických vitrín – tešínsky kroj a remeslo regiónu. Prebehlo vytvorenie malej expozície, ktorá je venovaná železnici a železničnej stanici v Dziedziciach.