Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów W Gorlicach

partner muzeum gorlicach

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów [Múzeum kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov] je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Malopoľského vojvodstva. Túto inštitúciu tvoria štyri expozície: Galéria umenia „Kaštieľ Karwacjanovcov“ v Gorliciach, Skanzen pogórzańskej dediny v Szymbarku, Konferenčno-výstavné stredisko „Kaštieľ v Szymbarku” a Kolomažnícke gazdovstvo v obci Łoś a cerkev v obci Bartne. Múzeum vyvíja aktivity s cieľom propagovať, udržať a rozvíjať múzejné zariadenie Gorlickej oblasti. Poslaním múzea je zhromažďovať, uchovávať, konzervovať, spracúvať a sprístupňovať fondy z oblasti histórie, umenia, etnografie, architektúry a ľudového staviteľstva, ako aj vedecká, vzdelávacia a kultúrna činnosť.
Múzeum kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov je vedúcim partnerom projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”.
Projekt v časti realizovanej Múzeom kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov zahŕňa investície realizované v areáli Skanzenu pogórzańskej dediny v Szymbarku (38-311 Szymbark bez popisného čísla)

Obdobie realizácie projektu:
2018-2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu 3 176 919,31€
Hodnota projektu (v časti týkajúcej sa Múzea kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov) 526 096,94 €

Príspevok z Európskej únie:
85 % oprávnených výdavkov je financovaných z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktivity vyvíjané v rámci projektu:
– zriadenie vzdelávacieho parku dejín ľudového staviteľstva a strojov v poľsko-slovenskom pohraničí v neobhospodárenej časti skanzenu, vrátane zhotovenia vnútorných komunikačných chodníkov s rôznymi druhmi prírodných povrchov, vchodovej brány s oplotením, expozície s exponátmi, úprava terénu prostredníctvom umiestnenia zariadení a vzdelávacích prvkov a zelene,
– zriadenie výstavy „Pogórzania a susedia” – ľudové kroje z pohraničných regiónov Poľska a Slovenska” v translokovanej stodole, vrátane vypracovania scenára a aranžovania výstavy a ostatné práce spojené so zriadením výstavy, výroba exponátov a expozičného nábytku, zhotovenie replík ľudových krojov, nakúp figurín a ich prispôsobenie potrebám expozície, audiokomentár, informačné tabule,
– spustenie aplikácie „multimediálny systém s audiokomentárom e-nástroj”, vrátane s ním spojeného systému na riadenie obsahu CMS.

Vzdelávací park dejín ľudového staviteľstva a strojov v poľsko-slovenskom pohraničí

Jedným z hlavných predpokladov projektu je široko chápaná programová prístupnosť prostredníctvom atraktívnej kultúrnej ponuky zameranej na rôzne skupiny odberateľov a zvýšenie infraštruktúrnej prístupnosti objektov skanzenu pogórzańskej dediny v Szymbarku. Objekty, ktoré sa nachádzajú v skanzene sú prispôsobené potrebám osôb s postihnutím. Sú umiestnené pod holým nebom vo forme vonkajších expozícií prepojených so zmyslovými záhradami. Nadväzujú na regionálne tradície.
Vzdelávací park dejín ľudového staviteľstva a strojov v poľsko-slovenskom pohraničí sa nachádza v neobhospodárenej časti skanzenu v bezprostrednej blízkosti pešo-cyklistického chodníka Gorlice – Szymbark.
Vo vzdelávacom parku sa nachádzajú mnohé atraktívne rekonštruované objekty, na základe ktorých si môžeme predstaviť, ako v minulosti fungovala dedina v poľsko-slovenskom pohraničí. Nachádza sa tu napr. veterný mlyn, v ktorom sa melie obilie na múku, vodné koleso, gápeľ, ktorý bol pohonom poľnohospodárskych strojov, kováčsky mech s kúreniskom, maselnica, nášľapné koleso.

Vzdelávací park je miestom, kde je možné nielen vidieť rekonštruované objekty, ale mnohé z nich je možné spoznať aj dotykom, sluchom a vôňou. Park bol špeciálne naprojektovaný na vzdelávanie, rekreáciu a senzorickú integráciu. Projektované prvky nadväzujúce na tradičné ľudové objekty majú podporiť a umožniť rozvoj senzorickej integrácie prostredníctvom „vedeckej hry“. Park je prístupný osobám rôznych vekových kategórií, pre individuálnych či skupinových návštevníkov, rodiny ale aj pre osoby s rôznym stupňom postihnutia.

FOTODOKUMENTÁCIA – Vzdelávací park dejín ľudového staviteľstva a strojov v poľsko-slovenskom pohraničí v Skansene v Szymbarku

Filmový spot

Výstava „POGÓRZANIA A SUSEDIA” – ĽUDOVÉ KROJE Z POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH REGIÓNOV”

Výstava bude prezentovať ľudové kroje niekoľkých etnografických a etnických skupín, ktoré žijú v pohraničnom pásme na poľskej a na slovenskej strane hranice. Po stáročia existujúce rôznorodé kontakty medzi skupinami v poľsko-slovenskom pohraničí podporovali intenzívnu výmenu nielen materiálnych statkov. V rámci vzájomnej výmeny boli preberané vzory a módne trendy. Cieľom výstavy je vzbudiť záujem o rozmanitosť krojov jednotlivých etnografických skupín v pohraničí, ako aj predstaviť vzájomné vplyvy a prevzaté prvky. Na výstave boli prezentované sviatočné ľudové kroje nasledujúcich skupín: z poľskej strany – Pogórzanov, Lemkov, Sądeckých Lachov; zo slovenskej strany – Šarišanov z okolia Bardejova a Spišiakov žijúcich na území Spiša.

Multimediálny systém s audiokomentárom e-nástroj” vrátane s ním spojeného systému na riadenie obsahu CMS

Mobilná aplikácia je špeciálne určeným nástrojom, ktorý využíva GPS technológiu, beacon, Wi-Fi sieť, vďaka čomu umožňuje samostatnú prehliadku. Predstavuje riešenie, ktoré vychádza v ústrety očakávaniam návštevníkov s postihnutím (predovšetkým nepočujúcim, nedoslýchavým, nevidiacim a slabozrakým), ale aj individuálnym návštevníkom ako sú napr. rodiny s deťmi. Aplikácia bude vypracovaná v súlade so štandardom WCAG 2.0, teda budú môcť ju využívavať aj osoby so zrakovým postihnutím.

Na jej použitie stačí smartfón alebo tablet. Vďaka tejto aplikácii bude možné jednoduchým a prístupným spôsobom absolvovať prehliadku samostatne.

Používateľ má na výber nasledujúce verzie prehliadky:
– verzia pre individuálnych návštevníkov (v poľskom, anglickom a slovenskom jazyku),
– rodinná verzia (v poľskom jazyku),
– verzia pre osoby so zrakovým postihnutím – audiokomentár (v poľskom jazyku) umožňujúci individuálnu prehliadku,
– verzia pre soby so sluchovým postihnutím – komentár v poľskej posunkovej reči umožňujúci individuálnu prehliadku.

Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z internetových obchodov Google Play a AppStore.
QR kód aplikácie na zoskanovanie.

Szymbark

Fotoreportáž z osláv Sviatku Malopoľska 2021 – 18. júna 2021