Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Nowe LOGO MNPE png

Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec je kultúrnou inštitúciou Malopoľského vojvodstva. Múzeum je miestom v náručí prekrásnej prírody kde sa prelína minulosť s prítomnosťou a stopy predkov zanechané v podobe dreveníc z 19. storočia a stredovekých zámockých múrov umožňujú nový pohľad na súčasný život. Prostredníctvom organizácie rôznych podujatí historického a zábavného charakteru či tvorbou dočasných výstav múzeum integruje ľudí v rôznom veku a chráni hmotné a duchové kultúrne dedičstvo vidieka západného Malopoľska, šľachtickej kultúry a stredovekých dejín. Činnosti múzea spočívajú v hromadení a uchovávaní zbierok, vedeckom spracovaní, konzervovaní a sprístupňovaní exponátov. Cieľom vyplývajúcim z poslania tejto inštitúcie je zvýšiť užitočnosť múzea prostredníctvom zintenzívnenia aktivít v oblasti vzdelávania a cestového ruchu či špecifikáciou špecializácie múzea, ktorá je odlíši od ostatných muzeálnych inštitúcií.

Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec je partnerom projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

Obdobie realizácie projektu:
2018- 2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu: 3.176.919,31 €
Z tohto hodnota v časti týkajúcej sa Múzea Nadwiślańský etnografický park a zámok Lipowiec- 151 690,74 € €
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvorí 85 % oprávnených výdavkov.

Aktivity realizované v rámci projektu:
1. Založenie náučno-zmyslovej záhrady, ktorá bude spĺňať rekreačnú, prechádzkovú, terapeutickú a náučnú funkciu.
2. Adaptácia existujúceho námestia, vrátane výmeny povrchu a nainštalovania drobnej architektúry.
3. Modernizácia vstupnej zóny vrátane jej vybavenia drobnou architektúrou, zeleňou a umiestnenia informačných tabúľ.
4. Nákup vybavenia pre potreby vzdelávacích workshopov, vrátané AV zariadení.

V rámci realizácie predmetného projektu vznikli nasledujúce investície:

Náučno-zmyslová záhrada

V Nadwiślańskom etnografickom parku vo Wygiełzowe vznikla zmyslová záhrada poznávacieho a náučného charakteru, ktorá je určená pre deti so zrakovým, sluchovým a telesným postihnutím.
Cieľom záhrady je stimulácia zmyslov a emócií prostredníctvom spoznávania rôznych druhov povrchov, vôní a farieb. Záhrada je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť, spojenú s tradíciami a  históriou tohto miesta, tvoria zóna hliny, zóna prútia, zóna rastlín a zóna staviteľstva. Druhá časť je venovaná „vnemom”: vôni, zvuku, farbe, dotyku.

Hlina, rastliny a zvuk

V zóne hliny sa na ploche pred domom z Chrzanowa nachádza altánok určený na vzdelávacie aktivity. Priestor je vybavený hrnčiarskym kruhom a  stolom na tvorenie z hliny, ktoré sú prispôsobené potrebám detí na vozíkoch.
Zónu rastlín, ktorá je súčasne zónou hmatu, vône a zvuku tvoria steny s rastlinami stimulujúcimi jednotlivé zmysly prostredníctvom dotykových vnemov, vôní a farieb.
Vedľa je situovaná zóna zvuku, ktorá sa skladá z  drevených rámov so zavesenými bambusovými rúrami, oceľovými a drevenými okrúhlymi platňami. Nachádza sa tu aj litofón (kamenný xylofón) a inštalácie vytvorené z predmetov, ktoré vydávajú šuštiace zvuky.

Staviteľstvo

Úlohou zóny tradičného staviteľstva je priblížiť spôsob výstavby objektov a stavebné materiály, ktoré sa používali v tomto regióne. Elementy, ktoré sa v tejto zóne nachádzajú, majú deťom s rôznymi druhmi postihnutia uľahčiť spoznávanie štruktúr a povrchov stavebných materiálov a priblížiť rozmanité typy stavebných konštrukcií. S týmto cieľom boli nainštalované makety, ktoré znázorňujú ako vyzerali typické postupy a materiály používané pri stavaní stien v tomto regióne. V „oknách“ sa nachádzajú výplne (rôzne stavebné materiály) stimulujúce zmysel hmatu ako napr.: kameň, dlažba, drevo, gravírované sklenené tabule, ale aj materiály stimulujúce zmysel zraku: maľované sklo, stavebné materiály rôznych farieb. Vznikla aj maketa krovu valbovej strechy, ktorá je čiastočne pokrytá slamou a šindľami. Tento typ strechy bol typický pre tunajšie regionálne staviteľstvo.
Všetky opísané objekty majú poznávací a  stimulačný charakter. Ich cieľom je plniť edukačnú, rehabilitačnú a terapeutickú funkciu. Vznikne aj malé detské ihrisko s integračným kolotočom, integračnou hojdačkou a pieskoviskom, prispôsobenými pre deti na vozíkoch.

Filmový spot

Mobilné aplikácie

Naskenujte QR kód alebo zadajte názov mobilnej aplikácie

Park w Wygiełzowie

V Nadwiślańskom etnografickom parku vo Wygiełzowe vznikázmyslová záhrada

Cieľom záhrady je stimulácia zmyslov a emócií prostredníctvom spoznávania rôznych druhov povrchov, vôní a farieb. Záhrada bude rozdelená do dvoch častí: prvej spojenej s tradíciou a históriou tohto miesta, ktorá bude obsahovať zónu hliny, zónu prútia, zónu rastlín, zónu staviteľstva a druhej, nazývane sférou „vnemov”: vône, zvuky, farby, dotyky.

V Nadwiślańskom etnografickom parku vo Wygiełzowe vzniká, v rámci projektu „Otvorené múzeá“ zmyslová záhrada poznávaco-náučného charakteru pre deti so zrakovými a sluchovými poruchami a so zdravotným postihnutím

Doteraz bol zhotovený povrch časti námestia z klinkerovej dlažby a dreva, boli nainštalované lavičky. Na námestí bola položená dlažba a bolo nainštalované externé osvetlenie, vrátane svietidiel. Integračné ihrisko bolo vybavené nasledujúcimi zariadeniami: hojdačkou, kolotočom a pieskoviskom. Okrem tohto bol na ihrisku zhotovený tzv. bezpečný povrch. Boli položené aj povrchy chodníkov v senzorickej záhrade a vymurované konštrukcie kvetináčov vo vstupnej časti a podmurovka pod senzorické rastlinné stienky.

Ďalšia fáza stavebných prác – 1.08.2020

Najznámejším objektom v skanzene je pochádzajúca z roku 1730, šľachtická kúria z obce Droginia, ktorá bola rekonštruovaná v rokoch 2002 – 2006 v rámci finančnej spolupráce s Malopoľským vojvodstvom, Ministerstvom kultúry a národného dedičstva a všetkými gminami okresu Chrzanów. Tento objekt je okrem stálej výstavy interiérov typickej poľskej kúrie, určený na konferenčné a koncertné účely a plní aj úlohu administratívnej budovy Múzea – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec.

Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec rozšírilo svoju ponuku aj o amfiteáter s hľadiskom pre 500 osôb a rekreačným zázemím vybaveným grilom a miestom na ohnisko.

Dňa 31. januára 2011 bolo Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec rozhodnutím Ministerstva kultúry a národného dedičstva zapísané do Štátneho registra múzeí pod číslom 104.