Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Nowe LOGO MNPE png

Názov projektu:
„OTVORENÉ MÚZEÁ – ROZŠÍRENIE PROGRAMOVÝCH MOŽNOSTÍ KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ“
Informujeme, že Múzeum Nadwiślańský etnografický park a zámok Lipowiec realizuje projekt s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, 1. prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Partneri:
Projekt spoločne realizujú 8 partnerské inštitúcie: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów [Múzeum kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov] (vedúci partner), Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec [Múzeum – Nadwiślańsky etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec], Miejski Dom Kultury [Mestský dom kultúry] v Czechowiciach-Dziedziciach, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny [Múzeum – Oravský etnografický park] v Zubrzyci Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Chałubińskiego [Tatranské múzeum dra Tytusa Chałubińského] v Zakopanom, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum Okręgowe [Obvodné múzeum] v Nowom Sączi.

Opis a cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana, posilnenie a rozvoj hmotného a nehmotného prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj efektívne a trvalo udržateľné využitie dedičstva za účelom zvýšenia úrovne atraktivity poľsko-slovenského pohraničia.

Opis projektu v časti týkajúcej sa Múzea Nadwiślańský etnografický park a zámok Lipowiec
Modernizácia a prispôsobenie priestoru Nadwiślańského etnografického parku na kultúrno-vzdelávacie aktivity so špeciálnym zohľadnením návštevníkov s postihnutím. Úloha spočíva v zhotovení senzorickej záhrady na navrhnutej ploche v areáli skanzenu. Táto špeciálne navrhnutá záhrada pre osoby s postihnutím bude mať náučný a poznávací charakter. Na stanovenej ploche a priliehajúcemu námestiu bude položený nový povrch, ktorý bude nadväzovať na tradičné povrchy dávnych námestí v malých mestečkách. Celý tento areál má poznávací stimulačný charakter a bude spĺňať náučnú, kompenzačnú a terapeutickú funkciu. Bude zriadené aj malé detské ihrisko s takými prvkami ako napr.: integračný kolotoč, integračná hojdačka či pieskovisko prispôsobené pre deti pohybujúce sa na vozíkoch.

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ je reakciou na potreby: zvýšenia atraktivity objektov kultúrneho dedičstva prostredníctvom modernizácie objektov kultúrneho dedičstva, zvýšenia dostupnosti prostredníctvom prispôsobenia objektov pre osoby so špeciálnymi potrebami a osoby s postihnutím, ako aj rozšírenia kultúrnej ponuky múzeí a sprístupnenie jej širším okruhom odberateľov.

Obdobie realizácie projektu:
2018- 2020

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu: 3.176.919,31 €
Z tohto hodnota v časti týkajúcej sa Múzea Nadwiślańský etnografický park a zámok Lipowiec- 151 690,74 € €
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvorí 85 % oprávnených výdavkov.

Najznámejším objektom v skanzene je pochádzajúca z roku 1730, šľachtická kúria z obce Droginia, ktorá bola rekonštruovaná v rokoch 2002 – 2006 v rámci finančnej spolupráce s Malopoľským vojvodstvom, Ministerstvom kultúry a národného dedičstva a všetkými gminami okresu Chrzanów. Tento objekt je okrem stálej výstavy interiérov typickej poľskej kúrie, určený na konferenčné a koncertné účely a plní aj úlohu administratívnej budovy Múzea – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec.

Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec rozšírilo svoju ponuku aj o amfiteáter s hľadiskom pre 500 osôb a rekreačným zázemím vybaveným grilom a miestom na ohnisko.

Dňa 31. januára 2011 bolo Múzeum – Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec rozhodnutím Ministerstva kultúry a národného dedičstva zapísané do Štátneho registra múzeí pod číslom 104.

Uskutočňujú sa stavebné práce

Prebieha výstavba ihriska pre osoby s postihnutím a súčasne vzniká pochôdzna plocha náučného chodníka.

Doteraz bol zhotovený povrch časti námestia z klinkerovej dlažby a dreva, boli nainštalované lavičky. Na námestí bola položená dlažba a bolo nainštalované externé osvetlenie, vrátane svietidiel. Integračné ihrisko bolo vybavené nasledujúcimi zariadeniami: hojdačkou, kolotočom a pieskoviskom. Okrem tohto bol na ihrisku zhotovený tzv. bezpečný povrch. Boli položené aj povrchy chodníkov v senzorickej záhrade a vymurované konštrukcie kvetináčov vo vstupnej časti a podmurovka pod senzorické rastlinné stienky.