Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

partner muzeum okregowe nowym saczu

Obvodné múzeum v Nowom Sączi je kultúrnou inštitúciou Malopoľského vojvodstva. Od roku 1999 je jeho zriaďovacím orgánom predstavenstvo Malopoľského vojvodstva, ktoré priamo dohliada na činnosť múzea a všeobecný dohľad vykonáva Ministerstvo kultúry a národného dedičstva. Ako regionálny skanzen prezentuje toto múzeum pamiatky drevenej ľudovej architektúry prenesené z územia historickej Sądeckej oblasti, chráni a šíri ľudovú kultúru regiónu s ohľadom na jej etnickú, etnografickú, sociálnu a majetkovú rozmanitosť. Zhromaždené objekty spĺňajú úlohu depozitárov etnografických exponátov. Využívajú sa na organizovanie rôznych foriem voľnočasových aktivít a vzdelávaciu činnosť v oblasti staviteľstva, remesla, domácich prác, ktoré sa vykonávali na gazdovstve, zvykov, folklóru a ľudového umenia. Sú aj zázemím pre vedeckú, výskumnú a dokumentačnú činnosť a výstavné/umelecké aktivity.

Obvodné múzeum v Nowom Sączi je partnerom projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

Obdobie realizácie projektu:
2018-2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu: 3.176.919,31 €
Z tohto hodnota úlohy realizované Obvodným múzeom v Nowom Sączi: 526.624,11 €

Úroveň spolufinancovania Európskou úniou:
85% oprávnených výdavkov
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktivity realizované v rámci projektu:
1. Založenie náučno-zmyslovej záhrady v Haličskom mestečku, spočívajúce v úprave terénu a vybavení ho prvkami drobnej architektúry, náučno-zmyslovými prvkami a v zhotovení bezpečného povrchu.
2. Modernizácia objektu v Pieninskom múzeu v Szlachtowej spočívajúca v: adaptácií budovy garáže na študijný depozitár so zázemím prispôsobeným osobám so špeciálnymi potrebami, nákupe vybavenia depozitára, založení náučno-zmyslovej záhrady, vrátane úpravy terénu.
3. Modernizácia objektu Múzea Nikifora v Krynici – Zdrój spočívajúca v: rekonštrukcii historickej fasády a zhotovení prístupovej komunikácie, vrátane rampy pre osoby so špeciálnymi potrebami, adaptácii interiéru pre potreby nového usporiadania výstavy.

Zmyslovo-náučná záhrada Haličské Mestečko v Novom Sączi
V rámci projektu bola v areáli haličského mestečka vzadu za šľachtickou kúriou z obce Łososina Dolna založená zmyslovo-náučná záhrada, ktorá sa nachádza na ľahko dostupnom mieste pre deti a osoby so zrakovým postihnutím alebo obmedzenou schopnosťou pohybu.

Táto záhrada je vybavená zručnosťovo-pohybovými zariadeniami a terapeutickými hrami t. j visiacimi hojdačkami typu bocianie hniezdo, ktoré sú osvedčenými pomôckami počas terapeutických cvičení pre deti s poruchami správnej pohybovo-zrakovej koordinácie, drevenou lávkou s priečkami, sieťkovým mostom, hojdacím kreslom, kusmi dreva na skákanie (s výškou 20 – 50 cm). Všetky tieto prvky sú zosúladené so 4 objektmi- domčekmi (vidieckymi mini- usadlosťami), ktoré boli navrhnuté individuálne na zákazku, ozdobné detaily a koloristika zodpovedajú štyrom etnografickým skupinám, ktoré sú zastúpené v skanzene.

Dodatočne okrem náučných prvkov sú na záhrade vyčlenené zóny:
– pachová – v ktorej sa nachádzajú rastliny uvoľňujúce najintenzívnejšie vône,
– hmatová – v záhrade môžu deti sa prechádzať senzorickým chodníkom, ktorý je zhotovený z rozmanitých materiálov: šišiek, kôry, štrku a piesku,
– chuťová – boli vysadené ovocné kríky a stromy, vďaka čomu bude možné čo najpodrobnejšie sledovať vegetačné obdobia rastlín.

Náučno-zmyslová záhrada je parkom prispôsobeným nielen na oddych v prírode, ale predovšetkým terapeutickým, socializačným a náučným cieľom zameraným na nevidiace osoby, osoby s psychicko-fyzickými poruchami alebo s mentálnym postihnutím. Je navrhnutá takým spôsobom, aby intenzifikovane a cieľovo stimulovala zmysly vo vyššej ako zvyčajnej miere. Okrem prechádzkovo-rekreačnej funkcie spĺňa aj terapeutickú a náučnú funkciu pre osoby s postihnutím a deti.

Modernizácia objektu v Pieninskom múzeu v Szlachtowej, zmyslovo-náučná záhrada
Tento zámer spočíval v prispôsobení starej budovy garáže v obci Szlachtowa na študijný depozitár so sociálno- hygienickým zázemím prispôsobeným potrebám osôb s postihnutím a vo výstavbe parkoviska a náučno-zmyslovej záhrady.

Študijné priestory, sprístupnené návštevníkom sa budú využívať na náučno-expozičné účely a budú v nich realizované vzdelávacie aktivity pre deti a mládež. Bude to nová forma prezentácie zbierok navrhnutá takým spôsobom, aby sa účastníci študijných návštev mohli priamo oboznámiť s múzejnými exponátmi.

V študijnom depozitári sú prezentované exponáty rozdelené do 4 hlavných tematických celkov: ľudový kroj (v ktorom je výrazne viditeľný slovenský vplyv), tkáčstvo, umenie (sakrálne, ľudové – maľba, rezba) a domáce potreby. Okrem toho sa v študijnom depozitári nachádzajú sociálne miestnosti (vrátnica, WC vrátane WC pre osoby s postihnutím a matiek s deťmi). Prvkom zrealizovaným v rámci tohto zámeru je parkovisko, ktoré je neoddeliteľnou časťou celého objektu a je s ním trvalo funkčne prepojené. Prítomnosť parkoviska vo významnej miere zvýši dostupnosť objektov pre osoby s postihnutím, staršie osoby, rodiny s deťmi ale aj organizované skupiny. Okrem štandardnej funkcie sa bude parkovisko využívať ako miesto určené na organizáciu podujatí pod holým nebom pre deti a mládež.

V rámci úlohy vznikla tiež náučno-zmyslová záhrada, nachádzajúca sa v areáli Pieninského múzea, ktorá je zakomponovaná do okolitého prírodného prostredia tak, aby čo najlepšie využila hodnoty regiónu t. j. členitosť krajiny, susedstvo lesov a špecifickú mikroklímu, ktorá je priaznivá pre psychicko-fyzickú regeneráciu organizmu. Záhrada je vybavená hravo-náučnými prvkami a informačnými tabuľami. Bude využívaná počas vzdelávacích aktivít organizovaných pre deti a mládež.

Modernizácia objektu v Pieninskom múzeu v Szlachtowej, zmyslovo-náučná záhrada
Projekt zahŕňa modernizáciu objektu kultúrneho dedičstva, ktorá spočíva v reštaurátorskej rekonštrukcii historickej budovy Múzea Nikifora v Krynici-Zdrój so zohľadnením rampy pre osoby s postihnutím.

Ukončená rekonštrukcia objektu a fasády historickej budovy „Romanówka“, zmena zariadenia expozičných priestorov a výstavba prístupovej komunikácie k budove zo strany dvora so zohľadnením rampy pre osoby s postihnutím sú aktivitami zameranými na ochranu objektu drevenej architektúry, zavedenie senzorickej funkcie zariaďovaného priestoru a zvýšenie dostupnosti pre osoby so špeciálnymi potrebami.

Cieľom reštaurátorskej rekonštrukcie budovy Múzea Nikifora bola ochrana historickej drevenej vily „Romanówka“, patriacej do Malopoľskej cesty drevenej architektúry, ktorá prezentuje o. i. typickú zástavbu kúpeľných obcí z 19. storočia.Zariadenie priestorov a výstava bolo naplánované takým spôsobom, aby návštevníkom umožnila sa čo najlepšie oboznámiť so životom a tvorbou jedného z najdôležitejších svetoznámych maliarov v oblasti intuitívnej maľby – Nikifora. V projekte sú zohľadnené vzdelávacie aktivity sústrediace sa na osobu a tvorbu Nikifora v kontexte kultúrnych hodnôt a potenciálu cestovného ruchu mesta Krynica.

Filmový spot

MNS Muzeum PienińskieMNS Muzeum Nikifora MNS Miasteczko Galicyjskie