Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

partner muzeum okregowe nowym saczu

Názov projektu:
„OTVORENÉ MÚZEÁ – ROZŠÍRENIE PROGRAMOVÝCH MOŽNOSTÍ KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ“

Informujeme, že Múzeum Okręgowe [Obvodné múzeum] v Nowom Sączi realizuje projekt s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, 1. prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Partneri:
Projekt spoločne realizujú 8 partnerské inštitúcie: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
[Múzeum kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov] (vedúci partner), Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec [Múzeum – Nadwiślańsky etnografický park vo Wygiełzowe a zámok Lipowiec], Miejski Dom Kultury [Mestský dom kultúry] v Czechowiciach-Dziedziciach, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny [Múzeum – Oravský etnografický park] v Zubrzyci Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Chałubińskiego [Tatranské múzeum dra Tytusa Chałubińského] v Zakopanom, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum Okręgowe [Obvodné múzeum] v Nowom Sączi.

Opis a cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana, posilnenie a rozvoj hmotného a nehmotného prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj efektívne a trvalo udržateľné využitie dedičstva za účelom zvýšenia úrovne atraktivity poľsko-slovenského pohraničia.

Projekt v časti realizovanej Obvodným múzeom v Nowom Sączi zahŕňa tri lokality:
1. Miasteczko Galicyjskie
[haličské mestečko], Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz
2. Múzeum Pienińskie
[Pieninské múzeum] v Szlachtowej, Łemkowska 37 34-460 Szczawnica
3. Múzeum Nikifora v Krynici, Bulwary Dietla 19 33-380 Krynica-Zdrój

Projekt „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ je reakciou na potreby: zvýšenia atraktivity objektov kultúrneho dedičstva prostredníctvom modernizácie objektov kultúrneho dedičstva, zvýšenia dostupnosti prostredníctvom prispôsobenia objektov pre osoby so špeciálnymi potrebami a osoby s postihnutím, ako aj rozšírenia kultúrnej ponuky múzeí a sprístupnenie jej širším okruhom odberateľov.

Múzeum v rámci úlohy plánuje:
1. Modernizáciu Múzea Nikifora v Krynicy-Zdrój, ktorá bude zahŕňať:

  • rekonštrukciu historickej fasády spolu s výstavbou prístupu k objektu a rampy pre osoby so špeciálnymi potrebami; -prispôsobenie interiéru potrebám novej podoby výstavy vrátane rekonštrukcie potrebných inštalácií.

2. Modernizáciu objektu Pieninského múzea v Szlachtowej, ktorá bude zahŕňať:

  • prispôsobenie budovy garáže na študijný depozitár so zázemím prispôsobeným potrebám osôb so špeciálnymi potrebami a vrátane zhotovenia vnútorných rozvodov,
  • zakúpenie vybavenia depozitárov,
  • založenie náučno-zmyslovej záhrady vrátane úpravy terénu.

3. Založenie náučno-zmyslovej záhradu v haličskom mestečku, ktorej rozsah zahŕňa: úpravu terénu, vrátane prvkov drobnej architektúry, vzdelávaco-senzorické pomôcky, hracie zariadenia, položenie bezpečného povrchu

Obdobie realizácie projektu:
01. 06. 2018 – 31. 05. 2020

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu: 3.176.919,31 €
Z tohto hodnota úlohy realizované Obvodným múzeom v Nowom Sączi: 526.624,11 €
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvorí 85 % oprávnených výdavkov.

1. Investícia – haličské mestečko v Novom Sączi

V rámci projektu bola v areáli haličského mestečka vzadu za šľachtickou kúriou z obce Łososina Dolna založená zmyslovo-náučná záhrada, ktorá sa nachádza na ľahko dostupnom mieste pre deti a osoby so zrakovým postihnutím alebo obmedzenou schopnosťou pohybu.

Táto záhrada je vybavená zručnosťovo-pohybovými zariadeniami a terapeutickými hrami t. j visiacimi hojdačkami typu bocianie hniezdo, ktoré sú osvedčenými pomôckami počas terapeutických cvičení pre deti s poruchami správnej pohybovo-zrakovej koordinácie, drevenou lávkou s priečkami, sieťkovým mostom, hojdacím kreslom, kusmi dreva na skákanie (s výškou 20 – 50 cm). Všetky tieto prvky sú zosúladené so 4 objektmi- domčekmi (vidieckymi mini- usadlosťami), ktoré boli navrhnuté individuálne na zákazku, ozdobné detaily a koloristika zodpovedajú štyrom etnografickým skupinám, ktoré sú zastúpené v skanzene.

Dodatočne okrem náučných prvkov sú na záhrade vyčlenené zóny:
– pachová – v ktorej sa nachádzajú rastliny uvoľňujúce najintenzívnejšie vône,

– hmatová – v záhrade môžu deti sa prechádzať senzorickým chodníkom, ktorý je zhotovený z rozmanitých materiálov: šišiek, kôry, štrku a piesku,
– chuťová – boli vysadené ovocné kríky a stromy, vďaka čomu bude možné čo najpodrobnejšie sledovať vegetačné obdobia rastlín.

Náučno-zmyslová záhrada je parkom prispôsobeným nielen na oddych v prírode, ale predovšetkým terapeutickým, socializačným a náučným cieľom zameraným na nevidiace osoby, osoby s psychicko-fyzickými poruchami alebo s mentálnym postihnutím. Je navrhnutá takým spôsobom, aby intenzifikovane a cieľovo stimulovala zmysly vo vyššej ako zvyčajnej miere. Okrem prechádzkovo-rekreačnej funkcie spĺňa aj terapeutickú a náučnú funkciu pre osoby s postihnutím a deti.

2.

Ďalšia investícia v Nowom Sączi – Pieninské múzeum v Szlachtowej

Tento zámer spočíval v prispôsobení starej budovy garáže v obci Szlachtowa na študijný depozitár so sociálno- hygienickým zázemím prispôsobeným potrebám osôb s postihnutím a vo výstavbe parkoviska a náučno-zmyslovej záhrady.

Študijné priestory, sprístupnené návštevníkom sa budú využívať na náučno-expozičné účely a budú v nich realizované vzdelávacie aktivity pre deti a mládež. Bude to nová forma prezentácie zbierok navrhnutá takým spôsobom, aby sa účastníci študijných návštev mohli priamo oboznámiť s múzejnými exponátmi.

V študijnom depozitári sú prezentované exponáty rozdelené do 4 hlavných tematických celkov: ľudový kroj (v ktorom je výrazne viditeľný slovenský vplyv), tkáčstvo, umenie (sakrálne, ľudové – maľba, rezba) a domáce potreby. Okrem toho sa v študijnom depozitári nachádzajú sociálne miestnosti (vrátnica, WC vrátane WC pre osoby s postihnutím a matiek s deťmi). Prvkom zrealizovaným v rámci tohto zámeru je parkovisko, ktoré je neoddeliteľnou časťou celého objektu a je s ním trvalo funkčne prepojené. Prítomnosť parkoviska vo významnej miere zvýši dostupnosť objektov pre osoby s postihnutím, staršie osoby, rodiny s deťmi ale aj organizované skupiny. Okrem štandardnej funkcie sa bude parkovisko využívať ako miesto určené na organizáciu podujatí pod holým nebom pre deti a mládež.

V rámci úlohy vznikla tiež náučno-zmyslová záhrada, nachádzajúca sa v areáli Pieninského múzea, ktorá je zakomponovaná do okolitého prírodného prostredia tak, aby čo najlepšie využila hodnoty regiónu t. j. členitosť krajiny, susedstvo lesov a špecifickú mikroklímu, ktorá je priaznivá pre psychicko-fyzickú regeneráciu organizmu. Záhrada je vybavená hravo-náučnými prvkami a informačnými tabuľami. Bude využívaná počas vzdelávacích aktivít organizovaných pre deti a mládež.

3. Múzeum Nikifora v Krynici-Zdrój.

Projekt zahŕňa modernizáciu objektu kultúrneho dedičstva, ktorá spočíva v reštaurátorskej rekonštrukcii historickej budovy Múzea Nikifora v Krynici-Zdrój so zohľadnením rampy pre osoby s postihnutím.

Ukončená rekonštrukcia objektu a fasády historickej budovy „Romanówka“, zmena zariadenia expozičných priestorov a výstavba prístupovej komunikácie k budove zo strany dvora so zohľadnením rampy pre osoby s postihnutím sú aktivitami zameranými na ochranu objektu drevenej architektúry, zavedenie senzorickej funkcie zariaďovaného priestoru a zvýšenie dostupnosti pre osoby so špeciálnymi potrebami.

Cieľom reštaurátorskej rekonštrukcie budovy Múzea Nikifora bola ochrana historickej drevenej vily „Romanówka“, patriacej do Malopoľskej cesty drevenej architektúry, ktorá prezentuje o. i. typickú zástavbu kúpeľných obcí z 19. storočia.Zariadenie priestorov a výstava bolo naplánované takým spôsobom, aby návštevníkom umožnila sa čo najlepšie oboznámiť so životom a tvorbou jedného z najdôležitejších svetoznámych maliarov v oblasti intuitívnej maľby – Nikifora. V projekte sú zohľadnené vzdelávacie aktivity sústrediace sa na osobu a tvorbu Nikifora v kontexte kultúrnych hodnôt a potenciálu cestovného ruchu mesta Krynica.