O projekte

OTVORENÉ MÚZEÁ – ROZŠÍRENIE PROGRAMOVÝCH MOŽNOSTÍ KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów je vedúcim partnerom projektu s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”
spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A POĽSKO – SLOVENSKO 2014-2020, 1. prioritná os Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Názov projektu:
Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí.

Projektoví partneri:

interreg

Park Edukacyjny w Skansenie Wsi Podgórzańskiej w SzymbarkuOpis projektu:
Hlavným cieľom projektu je spoločná ochrana, posilnenie a rozvoj hmotného a nehmotného prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj efektívne a trvalo udržateľné využívanie dedičstva na zvýšenie úrovne príťažlivosti poľsko-slovenského prihraničného regiónu.
V posledných rokoch sa vytvorilo veľa cezhraničných iniciatív a projektov v oblasti kultúrneho cestovného ruchu a využívania potenciálu historického a kultúrneho dedičstva a odstránili sa mnohé prekážky a obmedzenia. Súčasné a budúce výzvy v oblasti muzeológie a výstavy na poľsko-slovenskej hranici však zostávajú obrovské. Jednou z hlavných prekážok je nedostatočné využívanie potenciálu kultúrneho dedičstva a potenciál spolupráce medzi múzejnými inštitúciami a komunitami v programovej oblasti, v mnohých oblastiach stále chýba neustála cezhraničná komunikácia a spolupráca. Problémom je aj nedostatočný počet muzeálnych inštitúcií zapojených do ochrany dedičstva Poľska a Slovenska v podporovanej oblasti, ktoré úzko spolupracujú. Ďalším problémom je nedostatočná fyzická, programová a technologická dostupnosť zariadení, na ktoré sa vzťahuje projekt, ktoré sú spravované múzeami (vrátane múzeí skanzenu múzea pod holým nebom), ako aj okolie budov s voľným, nerozvinutým priestorom. Obmedzenie dostupnosti sa týka najmä skupín a jednotlivcov so zdravotným postihnutím a špeciálnymi potrebami, medzi ktoré patria okrem iného rodičia a opatrovatelia s deťmi, nevidiaci a slabozrakí, hluchí a nedoslýchaví ľudia s autizmom a ADHD. Vzhľadom na tieto problémy sa stáva nevyhnutná intenzívna a stála spolupráca inštitúcií na oboch stranách hranice. Projekt reaguje na diagnostikované problémy vytvorením stálej cezhraničnej spolupráce v rámci ochrany, propagácie a spoločného využívania pamiatkových predmetov poľsko-slovenskej hranice. Vytvorenie siete posilní spoluprácu medzi inštitúciami na poľsko-slovenských hraniciach a sprístupní programovú ponuku novým príjemcom. Projekt je reakciou na výzvy a konkrétne ciele programu vrátane zvýšenia úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Obdobie implementácie projektu:
2018-2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu je 3 176 919,31 €
Hodnota projektu (v časti týkajúcej sa múzea Karwacjan a Gładyszów) 526 096,94 €

Spolufinancovanie z Európskej únie:
85% oprávnených nákladov
Spolufinancovanie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Film – 3-minútová verzia

Film – 1 -minútová verzia

Audiovizuálne materiály:
Multimediálna prezentácia projektu na linke: https://www.youtube.com/watch?v=YWBYmfUzrd8&feature=youtu.be

Viac informácií o projekte nájdete na: OTVORENÉ MÚZEÁ

a na odkaze: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/muzea-z-pogranicza-polskoslowackiego-czeka-prawdziwa-rewolucja.