Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

partner oravske muzeum

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne je regionálnym múzeom, ktoré na základe vedeckých výskumov, zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva hmotné artefakty. Špecializuje sa na dokumentáciu rozvoja prírody, spoločnosti, vedy a techniky, ale aj kultúry a umenia so zvláštnym zreteľom na región Oravy. Oravské múzeum má vo svojej správe rôzne národné kultúrne pamiatky. Patrí k nim aj Oravský hrad, ktorý je tvorený niekoľkými stavebných objektmi. Radí sa medzi najlepšie zachované stredoveké hrady v Strednej Európe a k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Múzeum má veľké skúsenosti so zachovaním, ochranou, propagáciou a rozvojom kultúrneho dedičstva Európy, vrátane slovensko-poľského pohraničia.

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  je partnerom projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí”

Obdobie realizácie projektu:
2018 –  2021

Hodnota projektu:
Celková hodnota projektu: 3.176.919,31 €
Z tohto hodnota úlohy realizované dotyczącej Oravským múzeom Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne : 1 374 691,67 €

Úroveň spolufinancovania Európskou úniou:
85% oprávnených výdavkov
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktivity realizované v rámci projektu:
1. generálna rekonštrukcia renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku,
2. prístavba novej časti objektu, zriadenie vzdelávacieho strediska v prízemí budovy, zriadenie zázemia v podkrovnej časti pre špecialistov v oblasti práce s osobami so špeciálnymi potrebami,
3. zriadenie senzorickej sály s relaxačnými prvkami a interaktívnymi stenami pre stimuláciu rôznych zmyslov,
4. nákup multimediálneho vybavenia, interaktívnej 3D makety, hier na podporu koncentrácie.

Filmový spot

W zakres zrealizowanego Projektu weszły następujące przedsięwzięcia:

Komplexne zreštaurovaný

Renesančný objekt patrí medzi najstaršie budovy v obci Oravský Podzámok. Jeho výstavba sa spája s palatínom Jurajom Thurzom. Predpokladá sa, že išlo o mýtnicu alebo hostinec. V roku 2020 bola vykonaná dendrochronológia vzorky z trámu nad portálom, ktorá určila datovanie z roku 1647. Vďaka projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v  poľsko-slovenskom pohraničí“ bol objekt komplexne zreštaurovaný. Nová moderná prístavba so zázemím bude slúžiť pre obsluhujúci personál a pre návštevníkom Oravského hradu a ľudí so špeciálnymi potrebami.

Dostupnosť

Cieľom projektu bolo umožniť osobám so špeciálnymi potrebami navštíviť expozície, ktoré sú pre nich ťažko dostupné. Oravský hrad je postavený na vysokom brale a má okolo 700 schodov, terén je veľmi náročný. V objekte sa nachádzajú 3D modely Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, interaktívne miestnosti, výstavná a koncertná sála, dielne pre konzervátorov a reštaurátorov. Priestory sú vybavené modernými senzorickými prvkami, návštevníci si budú môcť pozrieť VR film o Oravskom hrade a pod. Osoby so špeciálnymi potrebami, tak budú môcť v múzeu zmysluplne využiť čas.

Komplexná rekonštrukcia  budovy č. 9 v Oravskom Podzámku.
V rámci investície realizovanej v budove č. 9 je naplánovaná komplexná rekonštrukcia objektu v súlade s výsledkami pamiatkových výskumov. Budú rekonštruované všetky vnútorné priestory a rozvody elektroinštalácie, zdravotechniky, doplnia sa rozvody elektrickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie a rozvody tepla. Naplánovaná dostavba objektu je riešená samostatnou prístavbou, prízemie novej časti bude využívané na vzdelávacie účely. V podkroví sú navrhnuté pracovne odborníkov, kde sa budú konať individuálne a skupinové aktivity vrátane aktivít pre osoby so špeciálnymi potrebami. V objekte budú nainštalované senzorické prvky, ktoré budú stimulovať pozitívnu energiu – miestnosti vnímania sveta všetkými zmyslami vrátane hmatových panelov s informáciou napísanou v slovenskom a poľskom jazyku a zariadeniami na počúvanie audiokomentára. Priestory budú adaptované na koncertné, výstavné a vzdelávacie účely.

Pokračovanie stavebných prác.

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj je regionálne vlastivedné múzeum, ktorého základy sa položili v roku 1868 v priestoroch Oravského hradu. Na základe vedeckého prieskumu múzeum realizuje systematickú akvizíciu a prezentuje zbierkový fond z oblasti vývoja prírody a spoločnosti, s dôrazom na historický región Oravy.

Oravské múzeum má v správe 17 objektov, z toho 7 je vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku: Oravský hrad, Oravská lesná železnica, Bibliotéka Čaplovičiana, Florinov dom, Hviezdoslavova hájovňa, Rodný dom M. Kukučína, Renesančná budova č.9 v Oravskom Podzámku. Medzi najnavštevovanejšie destinácie patrí Oravský hrad a Oravská lesná železnica.

Oravský hrad
Najvyhľadávanejšia kultúrno – historická pamiatka na Slovensku je Oravský hrad, ktorý sa nachádza 112 metrov nad riekou Orava v obci Oravský Podzámok. Prvá písomná zmienka o Oravskom hrade pochádza z roku 1267. Hrad počas období prešiel rukami mnohých šľachticov, ktorí sa pričinili o výrazné stavebné zmeny. V roku 1800 hrad postihol ničivý požiar. Po požiari sa o obnovu hradu postaral Oravský komposesorát, bola to spoločnosť vytvorená siedmimi dcérami palatína Juraja Thurza. V roku 1868 bolo na Oravskom hrade založené jedno z prvých, najstarších slovenských múzeí. V 20. storočí hrad prešiel generálnou obnovou a rekonštrukciou. Počas rokov 2003 -2005 bola zreštaurovaná Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade, ktorá získala za reštaurovanie prestížne ocenenie „Pamiatka roka 2005“. V Kaplnke sv. Michala sa nachádza funkčný barokový organ zreštaurovaný v rokoch 2006 – 2012. V roku 2008 boli obnovené Prírodovedná, Etnografická, Archeologická expozícia a Oravský hrad bol exteriérovo osvetlený. V prízemí Thurzovho paláca po reštaurovaní v rokoch 2014-2015 vznikla expozícia Klenotnice Oravského hradu, v ktorej sa nachádzajú unikátne zbierkové predmety z depozitárov Oravského múzea. Od roku 2013 až do roku 2018 prebiehala rekonštrukcia I. nadzemného podlažia Thurzovho paláca, v ktorom boli objavené výnimočné a vzácne renesančné maľby európskeho významu. V období 2017-2018 bola v rámci projektu obnovená budova tzv. Fary na expozíciu Rašelinísk Oravy, v ktorej sa v súčasnosti nachádza moderná multimediálna expozícia. Na Oravskom hrade sú sprístupnené tri okruhy: Malý, Základný a Veľký. Návštevníci si môžu do svojich mobilných telefónov stiahnuť aplikáciu mobilného sprievodcu v šiestich jazykových mutáciách, ktorá je bezplatne prístupná pre tuzemských i zahraničných návštevníkov a návštevníkov so špeciálnymi potrebami. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny majú návštevníci možnosť navštíviť mnoho kultúrnych podujatí, nočné tematické prehliadky hradom, ktoré sú určené pre rodiny s deťmi, žiakov a študentov, dôchodcov a iné skupiny. Oravský hrad je otvorený celoročne okrem mesiaca apríl.

Renesančná budova č. 9 v Oravskom Podzámku (budova, ktorá sa rekonštruuje v rámci projektu Múzea otvorené)
Objekt renesančnej budovy č. 9 bol vybudovaný v severnej časti obce Oravský Podzámok. V tomto priestore môžeme predpokladať práve existenciu historicky najstarších budov obce.

Pôvodná funkcia budovy nie je jasná. Najstaršou časťou je miestnosť v prízemí objektu, kde sa zachovali architektonické prvky z obdobia renesancie. Počas archeologického výskumu v priestoroch renesančného objektu sa nenašli žiadne archeologické nálezy z dôvodu výrazných a masívnych rekonštrukcií v 20. storočí. Napriek tomu sa počas stavebných prác v roku 2020 na nádvorí podarilo zachytiť stavebnú konštrukciu (klenbu), ktorá pochádza pravdepodobne z 19. storočia. Pod ňou sa v zásypovej vrstve našlo množstvo archeologických nálezov z obdobia renesancie (keramika, sklo, železné predmety), ktoré sa však nachádzali spolu s predmetmi z nedávnych období.

Písomné správy o objektoch v podhradí Oravského hradu pochádzajú z rokov 1576 a 1583, kedy sa uvádzajú tri objekty: majer, pivovar a kováčska dielňa.

V roku 1620 sa v urbári obce Oravský Podzámok, ktorá bola súčasťou Oravského panstva, spomína mýtna stanica a hostinec a podľa situovania objektu pri starej obchodnej ceste by sa dalo predpokladať, že boli umiestnené práve v ňom.

V roku 1686, ako uvádza urbár, hostinec vyhorel. Novopostavený objekt teda mohol vzniknúť niekedy po tomto roku. Ďalšia písomná zmienka o objekte pochádza až z roku 1760 zo súpisu panstva, v ktorom sa objekt spomína ako budova s veľkou panskou pivnicou, kde bolo uložené panské víno. V tomto období pivnicu využíval nájomca – árendátor panského hostinca. Dá sa predpokladať, že poschodie slúžilo v tomto období pre potreby hostinca.

V roku 1781 je objekt uvádzaný ako priestor, ktorý kedysi slúžil na uskladnenie panského vína a v časti nad pivnicou býval v nájme krajčír.

Inventár budov Oravského panstva z roku 1814 zachytil podrobnejší popis budovy a v uvedenom roku slúžil objekt ako obytný priestor pre lesmajstra. V roku 1873 sa v parcelných protokoloch spomína ako obytný hospodársky dom s vybudovaným dvorom. V rozpätí rokov 1897 až 1923 sa v priestore objektu nachádzal poštový a telegrafný úrad a v roku 1926 bola budova klasifikovaná ako nájomný obytný dom, v ktorom vínna pivnica -stĺpová sála slúžila potrebám vedľa existujúceho hotela. V neskoršom období bola budova využívaná ako turistická ubytovňa, ktorú prenajímal hotel a po roku 1965 objekt slúžil potrebám Oravskej galérie na expozičné účely.

V roku 1977 získalo budovu Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Upravené nové interiéry objektu umožnili jeho využitie ako expozíciu Revolučných tradícií oravského ľudu, ktorá bola sprístupnená verejnosti v roku 1985 a jedna z miestností slúžila ako pracovňa historika. Pôvodná expozícia sa v roku 1989 premenovala na expozíciu Z histórie Oravy, ale od roku 1991 bola uzatvorená a postupne zrušená. Interiér objektu sa potom využíval na výstavné účely. Neskôr bol objekt až do roku 2019 pre verejnosť uzatvorený a poschodie využívalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava ako príležitostnú konferenčnú a spoločenskú miestnosť, nachádzal sa tu depozitár Dejín techniky a priestory pre Oddelenia marketingu.

Jadrom objektu je neskororenesančná stavba, pričom do súčasnosti sa zachovalo predovšetkým zaklenuté spodné podlažie. Baroková prestavba budovy predstavovala zrejme obnovu budovy po požiari v roku 1686. Klasicistická adaptácia objektu v 18. storočí bola spojená s rozsiahlymi dispozičnými úpravami, ktoré pri rekonštrukcii budovy priniesli rozsiahle zmeny. Rekonštrukcia, realizovaná v 60-tych rokoch 20. storočia, bola obnovou pre potreby Oravského múzea.

Objekt Renesančnej budovy patrí medzi najstaršie stavby v obci Oravský Podzámok a jeho výstavba, na základe písomných prameňov a analogických tvaroslovných detailov, je spojená s osobou palatína Juraja Thurza, ktorý realizoval zásadné a významné stavebné práce v areáli Oravského hradu.

Oravská lesná železnica
Oravskú úzkorozchodnú lesnú železnicu s unikátnym úvraťovým systémom na Slovensku, dal v období medzi rokmi 1914 – 1918 vybudovať Oravský komposesorát. Na jej výstavbe pracovali talianski vojnoví zajatci.

Pôvodne slúžila na prepravu dreva z Oravy na Kysuce. V čase najväčšieho rozvoja mala Kysucko – Oravská lesná železnica dĺžku 110 km. V súčasnosti sa zachovalo iba 11 km na úseku Chmúra-Beskyd-Tanečník, z toho 3,5 km tvorí revitalizovaný úsek na oravskej strane. V roku 2008 bola Oravská lesná železnica slávnostne otvorená a sprístupnená pre návštevníkov. O tri roky neskôr začala na trati premávať aj zreštaurovaná parná lokomotíva Gontkulák, ktorá v roku 2018 oslávila 90 rokov. Návštevníci sa môžu previezť po obnovenom úseku, ktorý začína v stanici Tanečník, vedie cez Rozprávkový les až do stanice Sedlo Beskyd v nadmorskej výške 935 m .n. m. Počas krátkej prestávky v Sedle Beskyd môžu návštevníci vystúpiť na vyhliadkovú vežu vysokú 13 metrov, navštíviť Goralskú drevenicu, prejsť sa po náučnom chodníku pozdĺž železničnej trate. Oravská lesná železnica je sprístupnená pre návštevníkov takmer celý rok. V areáli Oravskej lesnej železnice sa na stanici Tanečník nachádza expozícia histórie lesnej železnice, „Múzeum na koľajniciach“- vagón, ktorý slúži na expozičné účely, Remeselný dom a bohatý vozový park.

Ďalšie expozície v správe Oravského muzea
Orava je rodiskom veľkého množstva literárne činných osobností, čoho odrazom je aj počet literárnych expozícií v správe Oravského múzea. Medzi literárne expozície Oravského múzea patria Literárna expozícia P.O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne, Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavova hájovňa a Literárna expozícia Mila Urbana v Oravskej Polhore. Návštevníci môžu navštíviť expozíciu Biblioteka Čaplovičiana v Dolnom Kubíne, ktorá je venovaná vzácnemu historickému fondu jej zakladateľa Vavrinca Čaploviča. V správe Oravského múzea sa nachádza v Múzeu oravskej dediny v Brestovej , Kópia zemianskej kúrie z Vyšného Kubína.